संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई CSRI को तर्फबाट “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति , २०७८ मस्यौदा” उपर राय सुझाव पेश गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति

श्री नेपाल सरकार सूञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई CSRI को तर्फबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति,२०७८-मस्यौदाउपर राय सुझाव पेश गरिएको सम्बन्धमा ...